Ruim vier miljard besparing gerealiseerd op de AWBZ tussen 2009 en 2013

Opvallend nieuws afgelopen week. Het CIZ blijkt jarenlang onterecht te weinig zorg te indiceren. Vanaf 2009 wordt bij de AWBZ-indicatie voor kinderen uitgegaan dat ouders een uur zorg voor eigen rekening nemen. Dit wordt gebruikelijke zorg genoemd. Onterecht, zo oordeelde de Centrale Raad van Beroep. Het ministerie bespaarde hierdoor meer dan vier miljard euro in vier jaar.

PGB-fraude

De kranten schrijven van alles over PGB-fraude. Hierbij wordt vaak een incident gegeneraliseerd en ontstaat er een verkeerd beeld van het pgb. Over de uitspraak van de CRvB is weinig geschreven. En dat is opvallend want er is ruim vier miljard euro onterecht niet toegekend. In de Uitspraak van de Centrale Raad van Beroep staat in paragraaf 4.4:

Door bij de indicatiestelling overeenkomstig de Beleidsregels zeven uur per week bovengebruikelijke zorg niet te indiceren, vindt een beperking van de omvang van de aanspraak op AWBZ-zorg plaats. Ter zitting is van de zijde van appellante ook bevestigd dat de aftrekregel een beperking van de aanspraak inhoudt en bedoeld is om een drempel op te werpen. Daarvoor is echter geen wettelijke grondslag in de AWBZ, Bza en de Regeling te vinden, zodat dit onderdeel van de Beleidsregels wegens strijd met artikel 6 van de AWBZ niet had mogen worden toegepast.

Cijfers

Eerst de feiten op een rij:

Totaal aantal AWBZ-indicaties

jaar totaal aantal awbz-indicaties extramuraal totaal aantal awbz-indicaties intramuraal AWBZ-indicaties kinderen met een verstandelijke handicap, 0-17 jaar, extramuraal AWBZ-indicaties kinderen met somatische aandoening/beperking, 0-17 jaar, extramuraal
2009 57427* geen gegevens gevonden
2010 388930** 316660** 61380* geen gegevens gevonden
2011 411320** 332960** 70510**** geen gegevens gevonden
2012 429455** 348625** 68295** geen gegevens gevonden
2013 443040*** 359020*** 64395*** geen gegevens gevonden

* bron, ** bron, *** bron, **** bron

De besparing

Om de besparing te berekenen die het rijk hiermee heeft gerealiseerd moet het aantal indicaties van kinderen met een beperking worden vermenigvuldigd met de de uitkomst van het product van de uren gebruikelijke zorg en aantal weken in dat jaar vermenigvuldigd met het uurtarief. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de indicaties voor een somatische aandoening. Het totaal bespaarde bedrag valt dus nog veel hoger uit.

Het uurtarief verschilt per functie en per klasse. Het uurtarief kan worden berekend door het jaartarief van een klasse te delen door het gemiddeld aantal uren in die klasse en dit te delen door het aantal weken. Er komt dan een uurtarief uit tussen de pakweg €30 tot €55. Voor deze berekening wordt het gemiddelde van €42,50 gebruikt. Door het ontbreken van de precieze gegevens, is dit gemiddelde waarschijnlijk te laag. Dit tarief wordt voor alle jaren gebruikt, zonder rekening te houden met de toegepaste kortingen. Pgb-tarieven zijn namelijk niet gecorrigeerd voor inflatie maar daarentegen naar beneden bijgesteld.

jaar aantal weken aantal indicaties tarief besparing per week besparing in betreffende jaar (aantal x tarief x aantal weken x 7)
2009 52 57427 €42,50 €2.440.647,59 €888.395.690
2010 52 61380 €42,50 €2.680.650 €975.756.600
2011 52 70510 €42,50 €2.996.675 €1.090.789.700
2012 52 68295 €42,50 €2.902.537,50 €1.056.523.650
2013 19 64395 €42,50 €2.736.787,50 €363.992.737
totaal 227 312007 €42,50 €4.375.458.377

Vier miljard al bespaard op de AWBZ

Op de AWBZ is in de afgelopen vier jaar al minimaal vier miljard bespaard door te weinig zorg te indiceren. De berekening die hierboven staat is niet volledig. Het is wel duidelijk dat er al een miljardenbesparing is gerealiseerd tussen 2009 en 2013.

Over de berekening

De berekening is gebaseerd op het aantal indicaties van kinderen met een beperking in de jaren 2009-2013. De gegevens hierover zijn afkomstig van het CIZ. Het brondocument is in te zien via de links onder de tabel. Of het bedrag van ruim vier miljard helemaal correct is, hangt af van de juistheid van de gegevens en aannames in de berekening. Misschien staan er dubbeltellingen in omdat bij een indicatie meerdere functies kunnen worden geïndiceerd. Bij een lager uurtarief is de besparing lager, bij een hoger tarief stijgt de besparing. De indicaties voor kinderen met een somatische aandoening of beperking zijn niet meegenomen in de berekening, omdat er geen gegevens beschikbaar waren. Het advies is dat deze rekening wordt uitgevoerd door een onafhankelijk instituut, zoals het CBS, met als voorwaarde dat alle gegevens beschikbaar zijn.

Leave a Reply

Skip to content